GINOP PLUSZ 321 pályázat – munkahelyi képzések

A pályázatok benyújtására 2021. október 1-től 2025-ig van lehetőség.

Támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Pályázók köre

Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),
 • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) rendelkezik a támogatást igénylő.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • A 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jogi forma

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek;
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.  

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális Szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági  szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Kizáró okok, speciális feltételek:

 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.
 • Együttes kérelem esetén a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító integrátori szerepében, teljeskörűen jár el a beszállókat érintő kérelmek vonatkozásában
 • Együttes kérelem esetén a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról külön-külön, hogy a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állnak. Nyilatkozni szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses jogviszonyban áll vagy sem.
 • Együttes kérelem esetén, ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük.
 • Együttes kérelem esetén, a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az együttes kérelem elutasítását vonja maga után.
 • Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.
 • A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
 • Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe mindenképpen be kell vonni.
 • A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést tartja. Ő oktatónak számít.
 • Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell munkavállalót küldenie/küldeniük.

Önerő:

A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó 5 egyéb támogatás is.

Támogatható tevékenységek köre

Támogatható képzés típusok:

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

 • létesítmény energetikus (szakképesítés)
 • raktárvezető (szakképesítés)
 • gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)
 • Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

 • projekt alapú csapatmunka
 • hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
 • vezetői készségek fejlesztése
 • alapkompetenciák fejlesztése
 • postcovid hatásokat feldolgozó tréning
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

 • irodai szoftverek használata
 • CNC programozási ismeretek
 • Java programozó
 • Nyelvi képzés

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés

Példa:

 • alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

Elszámolható költségek

 • Képzési támogatás keretében elszámolható:
 • képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;
 • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis támogatásként,

Így a támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll.

A bértámogatás igénylése opcionális. A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

 • Elszámolható képzési óradíjak:

A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át.

Képzés típusokMax. elszámolható egy főre jutó óradíj (forint/fő)Max. csoportlétszám/képzés
Belső képzés eseténVásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén 
Szakmai ismeretre irányuló képzés3281437520 fő
Soft skill képzés28133750
Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés23443125
Nyelvi képzés1875250010 fő
 • Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 300 000 forintra növelhető.

Előleg igénylése:

A képzési támogatás kifizetése előlegként történik. Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.

Támogatás összege:

 • Mikro-, kis és középvállalkozás esetén: max. 75 millió Ft.
 • Nagyvállalat esetén: max. 150 millió Ft.

Támogatás mértéke:

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak:

 • Mikro- és kisvállalkozás: 70%
 • Középvállalkozás: 60%
 • Nagyvállalat: 50%.

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

FeltételA vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mérték a teljes támogatási összeg arányában (Az adott feltétel milyen arányban határozza meg az átfordulást?)
Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja.80%
Képzésben résztvevők béremelése A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó bérének vonatkozásában az adott évre (az első képzési napot magában foglaló naptári évet értve ez alatt) meghatározott minimálbér-emelés mértékén felüli béremelést hajt végre.60%
ÖsszesenMin. 100% szükséges a támogatási összeg teljes mértékű vissza nem térítendővé válásához
Eredményességmérési szempontA vissza nem térítendő támogatássá való alakulás az eredményességi mérési szempont alapján (%, százalékpont)A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában (%)
Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatásax=10080
95<x<10060
90<x<=9540
=*90%20
<90%0
Képzésben résztvevők béremelése (százalékpont)>1060
8<x<=1050
6<x<=840
4<x<=630
2<x<=420
0<x<=210
<=00