Általános szerződési feltételek

Ánandaszéva Kft.

Általános Szerződési FeltételekVerziószám: 2023.1

 1. Fogalmak
  A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a nagybetűvel írt fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni:
  „Általános Szerződési Feltételek”: a jelen általános szerződési feltételnek minősülő okirat és annak valamennyi melléklete.
  „Árajánlat”: az árajánlat egy írásbeli dokumentum, amelyben a Szolgáltató meghatározza a szolgáltatás díját. Az árajánlat tartalmazza a termék vagy szolgáltatás pontos leírását, a költségeket, az esetleges egyéb díjakat és a feltételeket, amelyek alapján az árajánlat érvényes. Az árajánlat egy meghatározott időtartamra érvényes, azaz az árajánlatban szereplő árak és feltételek csak ezen időszak alatt garantáltak.
  „Egyedi szerződés”: az ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződés, amely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, műszaki és egyéb feltételeit, és amelyre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók.
  „GDPR”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
  „Képzés”: egyének vagy csoportnak specifikus tudásra, készségekre és kompetenciákra történő oktatása, felkészítése a javítsa szakmai teljesítmény javítása érdekében, valamint oktatás arra alkalmazkodjon a változó környezeti feltételekhez. Ezek a képzések lehetnek formális vagy informálisak, és céljuk általában a szakmai növekedés, a munkahelyi hatékonyság növelése vagy akár új területeken való kompetenciák kialakítása. A továbbképzés történhet kurzusok, workshopok, tréningek, coachingok, vagy egyéb oktatási, tanácsadási módszerek révén. Ide tartozik továbbá a rendezvények szervezése és lebonyolítása is.
  „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
  „Ügyfél”: bármely olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, önkormányzat vagy állami szerv, amely a Szolgáltatóval szerződéskötésre irányuló eljárást kezdeményez és/vagy szerződést köt.
  „Szolgáltató”: Ánandaszéva Kft. (székhely: 6900 Makó, Pipacs utca 35., cégjegyzékszám: 06-09-023019, adószám: 25753578-1-06, képviseli: Dávid Imre ügyvezető)
  „Szjt.”: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
  „Visszaigazolás”: automatikus rendszerüzenet, amely az ajánlattétel Ügyfél részéről történő elfogadásának minősül.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek Tárgya
  2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében a Szolgáltató az Egyedi szerződésben meghatározott szakmai tartalom szerint oktatási és képzési, rendezvényszervezési, workshop, coaching, egyéb tanácsadás szolgáltatásokat végez az Ügyfelek részére.
  2.2. A Felek közötti szerződéses jogviszony az Árajánlat Ügyfél általi elfogadásával jön létre, amelynek elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Az Ügyfél kötelezettségei
  3.1. Az Ügyfél köteles az Ajánlatban meghatározott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges valamennyi információt olyan időben a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtani, hogy a Szolgáltatónak kellő idő álljon rendelkezésére.
  3.2. Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltató bármely, a teljesítést közvetlenül vagy közvetve befolyásoló tényezőről, eseményről, cselekményről abban az esetben is, ha az a Szolgáltató teljesítésére az adott pillanatban nincs kihatással.
  3.3. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által megküldött anyagokat, terveket és dokumentumokat időben áttekinteni, és észrevételeit, módosítási igényeit haladéktalanul jelezni. Az Ügyfél köteles szakmai szempontból ellenőrizni a Szolgáltató által átadott anyagokat, valamint ellenőrizni azok pályázati megfelelősségét.
  3.4. Amennyiben a képzések szervezéséhez helyszíni jelenlét szükséges, az Ügyfél köteles biztosítani a Szolgáltató számára a megfelelő hozzáférést, infrastruktúrát és egyéb feltételeket. Ezek elmaradása esetén a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
  3.5. Az Ügyfél felelősséggel tartozik az általa megadott információk, adatok valódiságáért és teljességéért. Az Ügyfél köteles kárpótolni a Szolgáltatót minden olyan kárért, ami ezen információk, adatok pontatlanságából vagy hiányosságából ered.
  3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően vagy hiányosan szolgáltatott információk esetén elálljon a megbízás teljesítésétől, mely esetben az Ügyfél kártérítést a Szolgáltatóval szemben nem követelhet.
 4. Szolgáltató kötelezettségei
  4.1. Amennyiben a szolgáltatás tárgya egy vagy több meghatározott képzés teljesítése úgy a Szolgáltató e képzéseket az Árajánlatban vagy Egyedi Szerződésben meghatározott időben és helyen köteles teljesíteni.
  4.2. A Szolgáltató köteles a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel és felkészültséggel teljesíteni az Egyedi Szerződést.
  4.3. A Szolgáltató köteles az Ügyfelet minden szükséges információval ellátni a szolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve azok tartalmát, árát és esetleges kockázatait.
  4.4. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Ügyfelet minden olyan változásról, amely befolyásolhatja a szolgáltatás nyújtását vagy annak minőségét.
  4.5. Osztható szolgáltatás esetén a Szolgáltató részteljesítésre jogosult, melyet szerződésszerű teljesítés esetén az Ügyfél köteles szerződésszerűen átvenni.
 5. Ajánlatadási eljárás
  5.1. Az Ügyfél jogosult ajánlatot kérni a Szolgáltatótól egy szolgáltatás nyújtása vonatkozásában.
  5.2. A Szolgáltató köteles – az ajánlatkérésben foglaltak alapján – írásban árajánlatot készíteni és azt az Ügyfél részére megküldeni a kérésétől számított 8 (nyolc) napon belül.
  5.3. A Felek között a jogviszony az Árajánlat Ügyfél általi elfogadásával jön létre. Ettől az időponttól kezdődően a Szolgáltató az Árajánlatban meghatározott feladatok teljesítésére, az Ügyfél pedig a megbízási díj megfizetésére köteles.
  5.4. Az Árajánlat elfogadásával az Ügyfél kifejezetten elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, és azok minden rendelkezését kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
  5.5. Amennyiben az Ügyfél az árajánlat elfogadásától kezdődően, de az Egyedi szerződés megkötéséig eláll a szerződés megkötésétől, úgy köteles a Szolgáltató részére az Árajánlatban meghatározott díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.
  5.6. A fentiektől eltérően a Felek között a jogviszony abban az esetben is létrejön, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által összeállított pályázati anyagot a pályázatban előterjeszti. Ezen esetben az Ügyfélre a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 6. Fizetési feltételek
  6.1. A Szolgáltató jogosult az egyes számlázási egységek után a teljesítésről számlát kiállítani 8 napos fizetési határidővel. A számlázási egységek és a teljesítésre irányadó határidők, mérföldkövek az Egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra.
  6.2. Az utalás közleményében az Ügyfél a számla sorszámát köteles megadni. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a számla nem a jelen ÁSZF ill. a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül kiállításra azt visszautasítsa és visszaküldje az Ügyfél részére.
  6.3. Amennyiben az Egyedi szerződés nem rendelkezik a 6.1. pontban meghatározottakról, vagy a Felek között Egyedi szerződés nem kerül megkötésre, úgy a Felek megállapodnak abban, hogy a legkisebb számlázási egység az 1 (egy) óra.
  6.3.1. Pályázatírás esetén az esedékesség napja a pályázat előterjesztésének napja, míg a Képzések esetén a teljesítés napja főszabály szerint az adott képzési nap.
  6.4. Amennyiben az Ügyfél a fizetési kötelezettségével a fizetési határidőt meghaladó késedelembe esik, úgy köteles a Szolgáltató részére a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot megfizetni a számla összege után. Amennyiben az adott tárgyi félév első napján érvényes jegybanki alapkamat alacsonyabb mint 5 (öt) százalékpont, úgy a Felek a Ptk. 6:155. § helyett fix 15% késedelmi kamatot alkalmaznak.
  6.5. A Szolgáltató számlavezető bankjának neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9)
  6.6. A Szolgáltató bankszámla száma: 10402829-50526881-82761001
 7. Szellemi tulajdonjog
  7.1. Minden, a szolgáltatás ellátása keretében, a Szolgáltató által létrehozott anyag, ideértve, de nem korlátozva a szövegeket, grafikákat, terveket és egyéb munkákat, a Szolgáltató szellemi tulajdonát és vagyoni tulajdonát képezi, kivéve, ha a felek írásban másként nem állapodnak meg.
  7.2. A Szolgáltató az Árajánlat és/vagy az Egyedi szerződés alapján létrejövő jogviszony keretében átadott, és a szellemi tulajdonjogát képező művek felett az Szjt.-ben felsorolt vagyoni jogok közül kizárólag időben korlátozott egyszeri felhasználásra jogosító használati jogot ad az Ügyfél részére.
  7.3. Az Ügyfél mindezen túlmenően nem szerez vagyoni jogot a műveken, így különösen, de nem kizárólagosan nem jogosult azt a jogviszony céljától eltérően használni, sokszorosítani, nyilvánosság előtt előadni, harmadik fél részére átadni vagy részére hozzáférést adni kizárólag a Felek ezirányú külön megállapodása esetén.
 8. Elállás
  8.1. Elállás az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően.
  8.1.1. Amennyiben az Ügyfél az Egyedi szerződés megkötését megelőzően áll el a szerződéstől (a létrejött jogviszonytól), abban az esetben az 5. fejezet szerinti kötbért köteles megfizetni.
  8.2. Elállás az Egyedi Szerződés megkötését követően
  8.2.1. Ha az Ügyfél egy az Egyedi Szerződésben meghatározott képzéstől kíván elállni, úgy a következő fokozatos rendben köteles meghiúsulási kötbér megfizetésére:
  8.2.1.1. a képzés időpontját megelőző 30 nappal történő lemondás esetén az adott képzésre jutó megbízási díj 30%-a,
  8.2.1.2. a képzés időpontját megelőző 15 nappal történő lemondás esetén az adott képzésre jutó megbízási díj 50%-a,
  8.2.1.3. a képzés időpontját megelőző 7 nappal történő lemondás esetén az adott képzésre jutó megbízási díj 80%-a,
  8.2.1.4. a képzés időpontját megelőző 3 nappal történő lemondás esetén az adott képzésre jutó megbízási díj 90%-a,
  8.2.1.5. a képzés időpontját megelőző 3 nappal történő lemondás esetén, amennyiben a Felek póthatáridőt nem tűznek a képzés tekintetében, úgy az adott képzésre jutó megbízási díj 100%-a.
  8.2.1.6. A jelen rendelkezés alkalmazandó azon jogviszonyokra is, ahol a Szolgáltató külön Egyedi szerződés hiányában kezdi meg a Képzés szerinti szolgáltatások teljesítését.
  8.2.2. Az Ügyfél kötbérfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, amennyiben a Szolgáltatóval egy új határnapot tűznek a teljesítésre. Ilyen esetben a Szolgáltató az Ügyfél által fizetendő kötbért egyedi elbírálása alapján mérsékelheti.
  8.2.3. Pályázatírás, pályázati dokumentáció elkészítése esetén függetlenül attól, hogy az Egyedi Szerződés megkötésre került-e a Felek között a pályázat előterjesztésére irányadó határidőt megelőző 15. napig az Ügyfél 30%, míg a pályázat előterjesztésére irányadó 3. napig 50%, ezen felül 100% meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja a megbízási díjnak a meghiúsult szolgáltatásra arányosított részre.
  8.3. A Felek megállapodnak, hogy egy adott Egyedi Szerződés keretében a Szolgáltató által érvényesíthető kötbér maximuma a teljes megbízási díj bruttó értéke.
  8.4. A Szolgáltató kötbérérvényesítése nem jelent lemondást az azt meghaladó kárának igényérvényesítési jogáról.
  8.5. Fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződéskötést követő 14. napig jogosult kötbér és bármilyen díjfizetés, költségtérítés nélkül elállni a szerződéstől. Ezt követően a 8.2.1. pont szerinti kötbér megfizetésére köteles. A fogyasztónak minősülő Ügyfelekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit a fogyasztóvédelmi törvény és a hatályos fogyasztóvédelmi kormányrendeletek által meghatározott rendelkezések szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
  8.6. Amennyiben az Ügyfél az Egyedi szerződéstől annak megkötését követően eláll, úgy a teljes szerződéses összeg 30%-a megilleti a Szolgáltatót meghiúsulási kötbér jogcímen.
 9. Felelősség
  9.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon okokból bekövetkező károkért, amelyek az Ügyfél által átadott hibás, hiányos félrevezető, vagy más módon defektusban szenvedő információból ered. Ilyen esetben az Ügyfelet felelősség terheli az ezen okból bármely Fél oldalán bekövetkező károkért.
  9.2. A Szolgáltató az Ügyfél utasításai, iránymutatásai, általa átadott információk, adatok, okiratok és az Egyedi Szerződés tartalma szerint végzi tevékenységét. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért, amelyek az Ügyfélnek olyan utasításaiból erednek, amelyek önmagában nem szakszerűtlenek vagy jogszabályellenesek, de az Ügyfél által elérni kívánt céllal ellentétesek.
  9.3. Amennyiben a Szolgáltató által átadott képzési tervet az Ügyfél elfogadta, úgy a kárveszély e tekintetben a képzési terv elfogadásával átszáll az Ügyfélre. A képzési terv Ügyfél általi elfogadása egyben annak szakmai és pályázati megfelelősségének igazolásának is minősül az Ügyfél részéréről.
  9.4. Pályázati döntések
  9.4.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a legnagyobb gondossággal és szakértelemmel készíti el a pályázathoz a Szolgáltató képzéseit érintő dokumentumokat. Azonban a pályázatok eredménye sok tényezőtől függ, melyek túlmutatnak a Szolgáltató befolyásán. Ezen okból kifolyólag a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél által benyújtott pályázatok eredményéért, beleértve azok elutasítását vagy bármilyen egyéb, az Ügyfélre nézve negatív döntést.
  9.4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, veszteségekért vagy kiadásokért, amelyek a pályázati döntések következményeként keletkeznek, beleértve, de nem kizárólag, az elmaradt haszon vagy bármely más közvetlen vagy közvetett kárt.
  9.4.3. A pályázatok teljesítése során az Ügyfél köteles a pályázati feltételeknek mindvégig megfelelni, a pályázat eredményességét biztosítani. Amennyiben az Ügyfél a pályázat feltételeit nem tudja teljesíteni, úgy azért az Ügyfél kizárólagosan felelős.
  9.5. Képzések sikeressége
  9.5.1. Bár a Szolgáltató a legjobb tudása és képessége szerint szervezi meg és tartja meg a képzéseket, azok sikeressége az Ügyfél és azon résztvevők egyéni erőfeszítéseitől, hozzáállásától és előzetes tudásától függ.
  9.5.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a képzések résztvevői bármilyen konkrét eredményt, minősítést vagy szintet érnek el a képzés befejezése után.
  9.5.3. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a képzésekkel kapcsolatos elvárások nem teljesülése miatt következett be.
  9.6. Felelősségkorlátozás
  9.6.1. A Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a pályázatok elkészítésével, szerkesztésével vagy bármely egyéb felkészítésével, szakmai ellenőrzésével kapcsolatban. A Szolgáltató nem nyújt segítséget, tanácsadást, vagy bármilyen más jellegű támogatást a pályázatok előkészítése során. Az Ügyfelek teljes mértékben saját felelősségükre készítik el és nyújtják be pályázataikat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen költségért, kárért vagy veszteségért, amely a pályázatok felkészítésével, benyújtásával vagy bármely egyéb kapcsolódó tevékenységgel áll összefüggésben.
  9.7. A Szolgáltató jogosult a kötbért meghaladó kárigényének érvényesítésére. A kötbér érvényesítésének elmaradása nem jelent lemondást a kötbérről a Szolgáltató részéről.
 10. Vegyes rendelkezések
  10.1. A Szolgáltató nem üzemeltet hírlevélrendszert.
  10.2. A jelen szerződést csak írásban megkötött változtatások vagy kiegészítések esetén lehet módosítani. A felek megértik és elfogadják, hogy a szerződés módosításához mindkét fél hozzájárulása szükséges.
  10.3. Az értesítések és közlemények a Felek között írásban történnek, és a következő elérhetőségekre történő elküldéssel érvényesek: e-mail címek, postai címek vagy más, előzetesen megerősített kommunikációs csatornák.
  10.4. Ha bármely rendelkezés vagy feltétel a jelen ÁSZF-ben jogerősen érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ÁSZF többi része hatályban marad, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést a Felek a törvényes és tisztességes értelmezés keretein belül módosítják vagy kicserélik.
  10.5. A Felek elfogadják, hogy a jogviszonyt/Egyedi szerződést rendes felmondás útján nem mondhatják fel, kivéve, ha erről írásban megegyezés születik. Az ilyen egyezményes felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet.
  10.6. Amennyiben az Árajánlat és az Egyedi szerződés rendelkezései között eltérés mutatkozik, úgy az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Az Árajánlat és a jelen ÁSZF közötti eltérések esetén az Árajánlat, míg az Egyedi szerződés és a jelen ÁSZF közötti eltérések esetén az Egyedi szerződés az irányadó.
  10.7. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, a Felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
  10.8. A jelen ÁSZF értelmezéséből, érvényesítéséből vagy megszegéséből adódó bármely vita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy először igyekeznek az ügyet kölcsönös megelégedettséggel és jóhiszemű együttműködéssel rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a vitát a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi bíróság, a törvényszék határkörébe tartozó ügyekben a Budapest Körvényi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
  A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos 2023. január 01. napjától.

Ánandaszéva Kft

_________________________________________________________________________________

Süti Szabályzat

 1. Bevezetés

Ezen süti szabályzat a(z) [www-soulcoach.hu] („mi”, „minket”, „webhelyünk”) által használt sütikre vonatkozóan tájékoztatja a felhasználókat.

 1. Mit jelentenek a sütik?

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket egy webhely menthet a böngésződben, amikor azt látogatod. Ezek a fájlok információkat tartalmaznak, amelyek segítenek a webhelynek emlékezni a korábbi látogatásaidra vagy a böngészési preferenciáidra.

 1. Milyen sütiket használunk?

Mi kizárólag azokat a sütiket használjuk, amelyek szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez. Ezeket a sütiket „kötelező sütiknek” nevezzük.

 1. Kötelező sütik

A kötelező sütik olyan sütik, melyek nélkül webhelyünk nem tudna megfelelően működni. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat a felhasználókról. Az alábbi kötelező sütiket használjuk:

 1. Munkamenet sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a webhelyünk alapvető működését, mint például a bejelentkezési adatok megjegyzése vagy a bevásárlókosár tartalmának nyomon követése.
 2. Hogyan lehet kikapcsolni vagy törölni a sütiket?

Mivel ezek a sütik alapvetőek webhelyünk működéséhez, nem lehet őket kikapcsolni. Azonban ha mégis szeretnéd törölni vagy letiltani a sütiket, ezt megteheted böngésződ beállításaiban. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha letiltod ezeket a sütiket, webhelyünk nem működhet megfelelően.

 1. Módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre frissítsük ezt a süti szabályzatot. Kérjük, rendszeresen látogasd meg ezt az oldalt, hogy tájékozott legyél a változásokról.

________________________________________________________________________________

Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelő:

Ánandaszéva Kft. (székhely: 6900 Makó, Pipacs utca 35., cégjegyzékszám: 06-09-023019, adószám: 25753578-1-06, képviseli: Dávid Imre ügyvezető)

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a képzési program hatékonyabb lebonyolítása, a résztvevőkkel való kapcsolattartás, a képzés anyagának és tartalmának személyre szabása, valamint a képzés minőségének értékelése és fejlesztése.

Érintettek köre

Érintettek a képzési programban résztvevő személyek. Ezen személyek adatai kerülnek kezelésre a fent megjelölt célok érdekében.

Az adatok tárolásának időtartama

A szolgáltató az adatokat 5 évig kezeli. Az 5 év elteltével az adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

Az érintettek jogai

Az érintett személyek jogosultak:

 • a hozzáféréshez: Az érintett kérhet tájékoztatást az általa megadott adatok kezeléséről, valamint kérheti ezek másolatát.
 • az adatok helyesbítéséhez: Az érintett kérheti a róla tárolt, pontatlan adatok helyesbítését.
 • a törléshez: Bizonyos körülmények között az érintett kérheti a róla tárolt adatok törlését.
 • az adatkezelés korlátozásához: Bizonyos esetekben az érintett kérheti az adatainak kezelésének korlátozását.
 • az adathordozáshoz: Az érintett jogosult arra, hogy a róla tárolt adatokat strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • tiltakozás: Az érintett tiltakozhat az adatainak kezelése ellen.

Panasztétel

Belső panasztétel:

Az érintett először is közvetlenül a szolgáltatóhoz fordulhat panaszával. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett panaszokat kivizsgálja és az érintettet írásban tájékoztassa a vizsgálat eredményéről és a hozott intézkedésekről a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül.

 • Elérhetőségek a panasztételhez:
  • E-mail: [anandaszeva@gmail.com
  • Postacím: [6900  Makó Pipacs Utca 35.]

Külső panasztétel:

Ha az érintett úgy érzi, hogy a belső panasztételi eljárás során nem kapott megfelelő választ vagy megoldást, jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 • Elérhetőségek a panasztételhez:
  • Weboldal: [naih.hu]
  • E-mail: [ugyfelszolgalat@naih.hu]
  • Postacím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
  • Telefon: +36 (1) 391-1400

Fontos megjegyezni, hogy a panasz benyújtása előtt ajánlott először a belső panasztételi lehetőségekkel élni, mivel sok esetben az adott problémát gyorsabban és egyszerűbben lehet megoldani közvetlenül a szolgáltatóval való kapcsolatfelvétellel.

A fentebb említett jogok gyakorlásához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.